Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke of elektronische afspraken worden gemaakt of uit de context anders blijkt:
a. algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
b. CAST (in alle gevallen van CAST, kun je ook PREVIEW lezen): de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Exposantenvereniging voor accessoires, Schoenen en Tassen, handelend onder de naam “C.A.S.T.” gevestigd aan de Buizerdlaan 6 te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40259384;
c. exposant: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die met CAST. een overeenkomst is aangegaan dan wel die een overeenkomst met CAST wenst aan te gaan;
d. beursaccommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door CAST ter beschikking gesteld;
e. accommodatieverhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan CAST de ruimte verhuurd waar de beurs gehouden wordt;
f. beursbevestiging: de door CAST opgestelde schriftelijke of elektronische bevestiging, die CAST verzendt naar aanleiding van een akkoord door de exposant op het aanbod van CAST;
g. inschrijfformulier: het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan de beurs;
h. overeenkomst: de overeenkomst tussen de exposant en CAST;
i. beurs: de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst is gesloten;
j. artikelen: de artikelen die door de exposant op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden aangeboden op de beurs;
k. standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door CAST worden aangegeven;
l. deelnamekosten: alle door de exposant aan CAST verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van CAST en op iedere overeenkomst tussen CAST en de exposant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de exposant.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de exposant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door CAST vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien CAST niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat CAST het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. CAST heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De exposant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.
2.7. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is beslissend.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Indien een exposant wenst deel te nemen aan een beurs, dan kan de exposant het (online) inschrijfformulier invullen. Vervolgens zal CAST de exposant via de e-mail een aanbod doen.
3.2. Voordat de exposant het online inschrijfformulier kan versturen, dient de exposant aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3.3. Maakt de exposant gebruik van een schriftelijk inschrijfformulier, dan worden deze algemene voorwaarden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de exposant verstrekt.
3.4. Ieder aanbod van CAST is vrijblijvend.
3.5. De door de exposant ingevulde gegevens worden gebruikt voor facturatie, indien deze gegevens onjuist zijn wordt er 49,99 euro administratiekosten in rekening gebracht voor de wijziging van de administratieve gegevens.
3.6. CAST kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de exposant redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.7. Een samengesteld aanbod verplicht CAST niet tot het verrichten van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3.8. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de exposant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van CAST. Na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt CAST de exposant via de e-mail een beursvestiging en de factuur. In deze beursbevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant opgenomen. Zonder bevestiging is er geen sprake van beursdeelname.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1. De overeenkomst houdt in dat CAST, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.
5.2. CAST heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de exposant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1. Door de exposant op het inschrijfformulier dan wel op enige andere wijze aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze algemene voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst, indien deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail door CAST zijn bevestigd.

Artikel 7. Verplichtingen van de exposant
7.1. De exposant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CAST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de exposant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CAST worden verstrekt.
7.2. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst.
7.3. Indien door CAST een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de exposant, dient de datum van ontvangst van het document door CAST ter bepaling of tijdig is gereageerd.
7.4. Het is de exposant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van CAST zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.
7.5. CAST gaat ervan uit dat de exposant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.6. De exposant is gehouden CAST onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 8. Data, tijden en beursaccommodatie
8.1. CAST stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak. De opbouw dient ten alle tijden plaats te vinden voordat de beurs/ het event start. 
8.2. CAST kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden. De exposant wordt via de e-mail van een dergelijke wijziging in kennis gesteld.
8.3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst onverkort van kracht.
8.4. In geen geval kan de exposant jegens CAST aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
8.5. Bij niet verschijnen of te laat verschijnen kan een boete van maximaal €500,- worden opgelegd.

Artikel 9. Indeling
9.1. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door CAST in de beursbevestiging vastgesteld. De door CAST vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.
9.2. CAST. is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. CAST spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden. Een dergelijke wijziging geeft de exposant geen recht op korting of op enige andere vorm van compensatie.

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
10.2. De deelnamekosten dienen in ieder geval 7 dagen voorafgaand aan de beurs door CAST te zijn ontvangen, ongeacht de betalingstermijn die op de factuur staat.
10.3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan CAST verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.
10.4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens CAST aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.
10.5. Bij niet tijdige betaling van enig aan CAST verschuldigd bedrag wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
10.6. CAST is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.
10.7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan CAST verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan, dan is CAST gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan CAST verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst.
10.8. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
10.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de exposant zijn de vorderingen van CAST op de exposant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Annulering
11.1. Indien de exposant de overeenkomst annuleert, dan worden annuleringskosten aan de exposant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen: a. Bij annulering langer dan 84 dagen voor aanvang van de beurs: 25% van de deelnamekosten; b. Bij annulering 84 dagen of korter en langer dan 56 dagen voor aanvang van de beurs: 50% van de deelnamekosten; c. Bij annulering 56 dagen of korter en langer dan 28 dagen voor aanvang van de beurs: 75% van de deelnamekosten; d. Bij annulering 28 dagen of korter voor aanvang van de beurs: 100% van de deelnamekosten.
11.2. Onder “aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs.
11.3. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
11.4. Indien CAST de exposant, na herindeling door CAST, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt, dan heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke of elektronische voorstel van CAST inhoudende de alternatieve standruimte(n).

Artikel 12. Ontbinding en opschorting
12.1. CAST is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de exposant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. de exposant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; c. er sprake is van liquidatie van de exposant, aan de exposant surseance van betaling is verleend, de exposant in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de exposant van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van de exposant, de exposant de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de exposant zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de exposant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
12.2. CAST is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CAST kan worden gevergd.
12.3. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst CAST gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan CAST, de beurs of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft CAST het recht de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels CAST. gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van CAST tot het vorderen van kosten, schade en interesten.
12.4. Ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door CAST van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.
12.5. Indien CAST overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van CAST op de exposant onmiddellijk opeisbaar, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid.
12.6. Indien de ontbinding aan de exposant toerekenbaar is of CAST de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel, dan is de exposant verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan CAST te vergoeden.

Artikel 13. Aanvullende producten en diensten
13.1. CAST kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden. 13.2. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt CAST de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken.

DE BEURS / Het event
Artikel 14. Standbouw en inrichting van de standruimte
14.1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door CAST is bepaald.
14.2. De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
14.3. Wijzigingen aan de stand kunnen alleen met goedkeuring van CAST aangepast worden op de door CAST aangegeven opbouwdag. In de ochtend voorafgaand aan de beurs kunnen er geen wijzigingen aan de stand aangebracht worden.
14.4. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze algemene voorwaarden bepaalde, overige door CAST uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de CAST en/of accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
14.5. Op verzoek van CAST dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door CAST aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan CAST te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. CAST behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
14.5. De hoogte van de standbouw is afhankelijk van de locatie. CAST verstrekt de informatie hierover in de beursbevestiging.
14.6. De standbouw dient tweezijdig tot de volledige hoogte te worden afgewerkt.
14.7. De plaatsing van een achterwand en twee zijwanden is verplicht, tenzij de exposant een hoek-, kop-, of eilandstand is toegewezen. Hoek-, kop-, en eilandstands dienen als zodanig te worden ingericht. Bij een hoekstand is het plaatsen van een achterwand en 1 zijwand verplicht. Bij een kopstand is het plaatsen van een achterwand verplicht. Bij een eilandstand mag elke gangpadzijde conform het bepaalde in lid 8 worden dichtgebouwd.
14.8. Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 25%, met een maximum van 2 meter lengte en 1,5 meter hoog, worden dichtgebouwd.
14.9. CAST heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.
14.10. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van CAST niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan CAST voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 15. Te exposeren artikelen

15.1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

15.2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in het inschrijfformulier.

15.3. Bij te veel gepresenteerde SKU’s wat afbreuk doet aan de presentatie, heeft CAST Management het recht het maximum SKU’s, te reduceren naar maximaal 20stuks per m2 presentatieruimte en 20 stuks hang op een kledingrek van 1.20 breed.

15.4. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouwen afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. CAST sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

15.5. CAST onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.

15.6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 15.6. Indien CAST dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van CAST kan voldoen, dan is CAST gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens CAST geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

15.7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens CAST geen rechten ontlenen.

Artikel 16. Gebruik van de standruimte
16.1. De exposant is niet gerechtigd: a. de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan partijen zijn overeengekomen; b. een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van CAST; c. in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door CAST toegestaan of ter beschikking gesteld; d. artikelen te exposeren dan wel aan te bieden die in strijd zijn met de wet; e. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte; f. buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen; g. buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden; h. fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan CAST is voorbehouden; i. in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van CAST, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen.

16.2. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige artikelen.

16.3. CAST heeft het recht om POS materialen te weren en te laten verwijderen uit de stand zelf.

Artikel 17. Catering
17.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de verzorging van de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan CAST en/of de accommodatieverhuurder dan wel een door CAST ingeschakelde derde.

17.2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door CAST ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties (koek/snoep) aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

Artikel 18. Aan- en afvoer van goederen
18.1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.
18.2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. CAST neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 19. Schoonmaak
19.1. De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen.
19.2. CAST en/of de accommodatieverhuurder draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.
19.3. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door CAST gestelde voorschriften.
19.4. CAST is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 20. Afbraak
20.1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door CAST is bepaald.
20.2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van CAST en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.
20.3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.
20.4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten
21.1. CAST is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.
21.2. CAST kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door CAST ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.
21.3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van CAST het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.
21.4. De exposant dient de intellectuele eigendomsrechten van CAST, de accommodatieverhuurder en de andere exposanten te allen tijde te respecteren.

Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
22.2. Indien CAST op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en CAST zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CAST. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de exposant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 23. Overige voorschriften en afwijkingen van de algemene voorwaarden
23.1. CAST is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.
23.2. De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder dan wel CAST uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.
23.3. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door CAST, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met CAST. CAST zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

Artikel 24. Aansprakelijkheid en verjaring
24.1. De exposant staat jegens CAST en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 23.
24.2. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die CAST lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 23, te vergoeden. De exposant vrijwaart CAST. ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.
24.3. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.
24.4. CAST kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 25; b. enige daad of nalatigheid van de exposant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de exposant te werk zijn gesteld.
24.5. De exposant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. CAST is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de exposant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De exposant vrijwaart CAST tegen alle aanspraken ter zake.
24.6. CAST is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
24.7. CAST is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze algemene voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 23 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.
24.8. CAST kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Onder gevolgschade dient o.a. te worden verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, gemiste besparingen, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade, arbeidskosten, dataverlies, lichamelijk letsel, reputatieschade en opgelegde boetes.
24.9. CAST is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.
24.10. Indien CAST aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CAST beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van CAST gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van CAST. beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
24.11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van CAST.
24.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de exposant uit welken hoofde ook jegens CAST vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de exposant deze rechten en/of bevoegdheden jegens CAST kan aanwenden.

Artikel 25. Overmacht
25.1. CAST kan niet verplicht worden tot het nakomen van de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van een door CAST ingeschakelde derde; dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; interneten stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; oorlog; oorlogsgevaar; terrorisme; belemmeringen door derden; brand; diefstal; overheidsmaatregelen.
25.2. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal CAST de exposant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
26.1. Alle geschillen die ontstaan tussen CAST en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht.
26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de exposant en CAST worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar CAST gevestigd is.

Zoek een merk

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...